Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

V ĽUTINE SA KONALA PÚŤ BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

28.04.2022 | Zo života gréckokatolíkov

V nedeľu sa konala púť Božieho milosrdenstva v Ľutine. V úvode otec Vasil Kindja, duchovný správca pútnického centra v Ľutine srdečne privítal protosynkela Prešovskej archieparchie Mons. Ľubomíra Petríka, prítomných kňazov a veriacich. V homílii otec Ľubomír vychádzajúc z evanjelia nedele poukázal na milosrdnú lásku Nebeského Otca. Boh je milosrdný s hriešnikom, ktorý robí pokánie. Svojím životom vydávajme svedectvo, že som veriaci, lebo veľakrát nie je vidno rozdiel medzi Kristovým učeníkom a neveriacim človekom. Boh nás chce posielať, hľadať neveriacich a privádzať ich k Bohu. Tento svet neuverí ak, my kresťania nebudeme mať iný postoj k naším krížom ako ľudia tohto sveta. Svet chce vidieť reakciu kresťana. Na záver slávnosti poďakoval prešovskému protosynkelovi Jaroslav Kačmár, riaditeľ pútnického centra v Ľutine za slová, ktoré hlboko zasial do ľudských sŕdc prítomných veriacich. Slávnosť bola zakončená modlitbou korunky k Božiemu milosrdenstvu a modlitbou na úmysel Svätého Otca.


Facebook Instagram Youtube