Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

Učitelia Slovenska potrebujú naše modlitby

18.09.2020 | Apoštolát modlitby

V dnešnej relácii Apoštolát modlitby na tretí piatok v mesiaci sa budeme spoločne s vladykom Cyriom Vasiľom modliť za úmysel, ktorý vybrali naši otcovia biskupi.

Úmysel na tento piatok znie: Aby učitelia viedli svojich žiakov k pravým morálnym a duchovným hodnotám.

Poďme sa na chvíľu odpútať od našich bežných svetských starostí a spojme sa v modlitbe za túto dôležitú vec.

Vladyka Cyril Vasiľ SJ: “ Úloha učiteľa je stále tou úlohou, ktorá je v skutočnosti mimoriadne dôležitá. Veď možno každý z nás si pamätá na svoju prvú učiteľku základnej školy, každý z nás bol ovplyvnený profesormi, ktorí nás vychovávali jednak vo vedách, ale aj svojím osobným príkladom a postojom. A možno na vysokých školách sa formuje tá inteligencia, ktorá ma v budúcnosti viesť spoločnosť. Preto je potrebné za učiteľov sa modliť, aby aj oni boli vedení Božím duchom, aby chápali svoju zodpovednú úlohu nielen v odovzdávaní akýchsi informácii, ale predovšetkým vo výchove, ktorá je syntézou vedomia, poznania, ale aj prežívania skutočných hodnôt.“


Facebook Instagram Youtube