Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

GDPR - ochrana osobých údajov

Prevádzkovateľ:
Pre LOGOS, Michalovská 63/2, 073 01 Sobrance
IČO: 50747886
DIČ: 2120946949
Zapísaný v registri Ministerstva vnútra SR, VVS/1-900/90-50733
Kontakt: klub@logos.tv, 0918 620 478

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb v zmysle účinnej právnej úpravy, najmä Zákona 18/2018 Z. z. ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Rozsah poskytnutých a spracovávaných osobných údajov: titul, meno, priezvisko, email, telefón, adresa, dátum narodenia, povolanie, farnosť.

Prevádzkovateľ spracúva poskytnuté osobné údaje pre účely zriadenia a realizácie platieb služby Sústredeného inkasa platieb obyvateľstva (ďalej len „SIPO“) na základe Obchodných podmienok Slovenskej pošty, a.s.  a fungovania Klubu priaznivcov TV LOGOS.

Spracúvanie poskytnutých osobných údajov môže prevádzkovateľ vykonávať aj prostredníctvom ďalšieho sprostredkovateľa.

Dotknutá osoba udeľuje prevádzkovateľovi súhlas:

  • na spracovanie osobných údajov na dobu neurčitú alebo do odvolania súhlasu z jej strany,
  • priradzovať prípadné finančné dary ku klubovému číslu, ktoré jej bolo/bude pridelené a ktoré sa využíva ako variabilný symbol platby, prípadne prostredníctvom „SIPO“ služby, a to výlučne pre štatistické účely prevádzkovateľa,
  • na zasielanie informácií elektronickou, telefonickou, smskovou alebo poštovou formou, vrátane zasielania bulletinu a na zasielanie iných marketingových ponúk a oznamov.

Dotknutá osoba berie na vedomie, že:

  • svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môže kedykoľvek odvolať rovnakým spôsobom, akým bol súhlas udelený. Odvolaním súhlasu so spracovaním osobných údajov pre účely Klubu priaznivcov TV LGOS stráca nárok na členstvo v klube priaznivcov. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním. Poskytnuté osobné údaje môžu byť ďalej spracované na archivačné a štatistické účely,
  • má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k poskytnutým osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo podať návrh na začatie konania podľa Zákona 18/2018 Z. z.,
  • kontaktná osoba pre poskytovanie informácií dotknutým osobám je vždy uvedená na webovom sídle TV LOGOS, že jej osobné údaje nebudú poskytnuté iným príjemcom.


Facebook Instagram Youtube