Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

Poddiakonát seminaristov 5. ročníka

13.12.2021 | Z diania gréckokatolíckej cirkvi

V stredu 8. decembra na sviatok Počatia Presvätej Bohorodičky svätou Annou prijali seminaristi Prešovskej archieparchie z piateho ročníka z rúk vladyka Jána Babjaka SJ nižšie svätenie – poddiakonát. Do tejto poddiakonskej služby boli uvedení títo seminaristi: Martin Dlužanin, Peter Ferenc, Martin Simko a Gabriel Šuťák.

Samotný obrad ustanovenia za poddiakona, pozostáva z vkladania rúk biskupa na hlavu svätenca a z modlitby, ktorá v sebe obsahuje prosbu, aby ho Pán zachoval nepoškvrneným a aby mu dal milosť milovať krásu jeho domu a učinil ho dôstojným vykonávať službu poddiakona. Svätenec potom trikrát lial vodu na ruky svätiteľa, ktorý mu položil na plecia lention (ručník, ktorým sa utierajú bohoslužobné nádoby).

Úlohou poddiakona je vykonávať v chráme tieto služby: strážiť kráľovské dvere, aby nik nepovolaný nevstupoval do svätyne; udržiavať v čistote bohoslužobné nádoby a svietniky na oltári; zapaľovať sviece, obliekať biskupa a kňaza do liturgických rúch; pripravovať potrebné veci na udeľovanie sviatostí; liať vodu na ruky biskupa a kňaza a prednášať čítanie z listov svätých apoštolov.

Po udelení nižšieho svätenia nasledovala svätá liturgia, ktorej hlavným služiteľom a kazateľom bol vladyka Ján Babjak SJ. Spoluslúžiteľmi boli protosynkel Ľubomír Petrík, dekan Gréckokatolíckej teologickej fakulty Peter Šturák, rektor seminára Vladimír Sekera Mikluš, všetci ostatní predstavení kňazského seminára a ceremoniár otca arcibiskupa Pavol Vasiľ.

V homílii vladyka Ján poukázal na sviatok Počatia Presvätej Bohorodičky. Spomenul myšlienku francúzskeho spisovateľa Bernatosa, v otázke o Panne Márii to, že ,,Presvätá Bohorodička je mladšia ako hriech.“ Na kresťanskom východe sa tento sviatok slávil už v 6. až 7. storočí, ale na západe sa slávi až od vyhlásenia dogmy o Nepoškvrnenom Počatí pápežom Piom IX. v roku 1854. Tiež poukázal na citáty zo Svätého Písma, kde je možné lepšie pochopiť rozmer tohto sviatku.

Na konci svätej liturgie, sa bratia piataci poďakovali vladykovi Jánovi, otcom predstaveným a všetkým prítomným za to, že cez nich môžu zažívať veľkú Božiu dobrotu a starostlivosť na ceste ku kňazstvu.


Facebook Instagram Youtube