Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

SVIATKY NARODENIA PÁNA V KOŠICKEJ KATEDRÁLE

30.12.2021 | Z diania gréckokatolíckej cirkvi

Arcibiskup Cyril Vasiľ SJ, vstúpil do tohtoročných sviatkov Narodenia Pána modlitbou Kráľovských hodiniek v katedrálnom chráme Narodenia presvätej Bohorodičky v Košiciach. V popoludňajších hodinách slávil vladyka Cyril večiereň s liturgiou sv. Bazila Veľkého. Zbor sv. Cyrila a Metoda spevom kolied otvoril nočný bohoslužobný program v košickej katedrále. Znova za účasti vladyku Cyrila Vasiľa sa veriaci modlili veľké povečerie s lítijou. Po požehnaní jasličiek zaznel spev “S nami Boh, čujte všetky národy a kajajte sa, lebo s nami Boh,” ktorý je hlavným posolstvom vianočnej noci. Na záver otec arcibiskup prečítal slovo sv. Jána Zlatoústeho - časť jeho kázne na sviatok Narodenia Pána a poprial všetkým požehnané sviatky strávené v kruhu svojich najbližších. Na sviatok Narodenia Pána slávil vladyka Cyril Vasiľ SJ, arcibiskup - košický eparchiálny biskup, slávnostnú archijerejskú sv. liturgiu v katedrálnom chráme Narodenia presvätej Bohorodičky v Košiciach. Vo svojom príhovore vladyka pripomenul, že naše vnímanie určitého obrazu či umeleckého diela závisí častokrát od uhla pohľadu. Obraz sa pritom nemení, mení sa len naše prežívanie. Aj opis udalostí Vianoc je stále ten istý, záleží len od nás ako ho prežívame. Pre Herodesa bola správa o narodení Ježiša hrozbou, pre pastierov je to znamenie Božej priazne, Bohorodička uchováva všetko vo svojom srdci a nehovorí nič. Pre teológov sú Vianoce zjavením Boha ľudstvu. Končí obdobie tmy a hľadania. Básnik vníma tajomstvo Vianoc ako prejav Božej lásky a obyčajný človek ako prejav Božej blízkosti. Okrem toho ako my ľudia vnímame Boha a tajomstvo Vianoc je možno dobré položiť si otázku ako Boh vníma nás. Ako nás vidí a vníma malý Ježiš uložený v jasliach? Čo vidí v našich rukách a srdciach? Čo mu prinášame? Čo je našim zlatom, kadidlom a myrhou? V závere sv. liturgie vladyka Cyril vyzval všetkých prítomných ako aj televíznych divákov, aby sme v sebe objavili vnútornú radosť, silu a presvedčenie o Božej blízkosti. Súčasťou slávenia tajomstva Narodenia v košickej katedrále bolo aj vianočné pásmo detí pri jasličkách


Facebook Instagram Youtube