Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

V košickej katedrále otvorili prvú fázu nadchádzajúcej synody

18.10.2021 | Z diania gréckokatolíckej cirkvi

Svätý otec František v nedeľu 10. októbra vo Vatikáne slávnostne otvoril synodálny proces trvajúci tri roky. Pozostáva z konzultácií a rozlišovania, rozčlenený do troch fáz, ktorý vyvrcholí zhromaždením v októbri 2023 v Ríme. Témou tohoto podujatia je: "Za synodálnu Cirkev: spoločenstvo, spoluúčasť a misia". Prvá fáza nadchádzajúcej synody sa započala na diecéznych a eparchiálnych úrovniach v nedeľu 17. októbra.Pri tejto príležitosti vladyka Cyril Vasiľ SJ, arcibiskup – eparchiálny biskup Košickej eparchie slávil v katedrálnom chráme Narodenia presvätej Bohorodičky na Mozyesovej ulici archijerejskú svätú liturgiu. Po ohlásení svätého evanjelia otec Martin Mráz, osobný tajomník otca arcibiskupa a kancelár Eparchiálneho úradu, prítomným veriacim prečítal pozvanie slovenských biskupov zapojiť sa do synody, ktorú pápež František otvoril predchádzajúcu nedeľu. Následne vladyka Cyril predniesol tematickú kázeň, v ktorej prítomným priblížil čo vlastne znamená synodalita. Vladyka Cyril najprv zopakoval, že slovo synoda, pochádzajúce z gréčtiny, znamená spoločné kráčanie. V krátkosti priblížil aj historické pozadie inštitútu synody. Synoda bola v Cirkvi, a na kresťanskom Východe doteraz aj je v pravom slova zmysle zhromaždením biskupov, ktoré má zákonodarný a elektívny charakter. V Cirkvi však existujú aj iné druhy zhromaždení, ktoré napomáhajú Cirkvi k vzájomnému počúvaniu jej členov. Ide o starobylý charakteristický znak Cirkvi, ktorá v stretávaní sa, zdieľaní a počúvaní hľadá spoločnú cestu za Kristom. Vladyka Cyril však zároveň pripomenul, že synoda a ani iný druh cirkevného zhromaždenia nie je parlament, kde sa za správny presadzuje názor hlasujúcej väčšiny. Novinkou synodálneho procesu, ktorý dnes začína Cirkev je predovšetkým otvorenosť na hlas každého jej člena. Nič nie je dopredu nalinajkované - ani otázky a ani odpovede. Cirkev chce brať vážne a vypočuť hlas každého jej člena. Skrze vzájomné počúvanie chce Cirkev oživiť to, čo v Cirkvi je stále prítomné.TSKEFoto: Slavomír Gereg, Lukáš Gereg, Slovensky historický ústav v Ríme


Facebook Instagram Youtube